หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.วางแผนและดำเนินการกลยุทธ์การสื่อสารออนไลน์
2.จัดการและประสานงานทุกช่องทางสื่อสารออนไลน์ให้ไเป็นไปตามที่กลยุทธ์กำหนดไว้ รวมไปถึงการจัดการงบประมาณในการสื่อสาร
3.หาช่องทางการโปรโมทตัวสินค้า ที่เหมาะสม
4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


คุณสมบัติ
เพศ : ชายและหญิง
อายุ : 24 -30 ปี
การศึกษา : ปริญญาตรีในสาขาโฆษณา วิทยุโทรทัศน์ การตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ทั่วไป : 1-2 ปี ประสบการณ์ตรง : 2-3 ปี

ความสามารถที่จำเป็น 
1. ความสามารถทางคอมพิวเตอร์อยู่ในเกณฑ์ ดี
2. มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับสื่อออนไลน์
3. มีความรู้ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์และวางแผนกลยุทธ์เกี่ยวกับการสื่อสาร
4. หากมีประสบการณ์ในวงการการตลาด โฆษณา หรือออนไลน์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
5. มีความขยัน อดทน และรับแรงกดดันจากงานเป็นอย่างดี