หน้าที่และความรับผิดชอบ
• ออกแบบผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้น่าสนใจ แปลกใหม่ หรือตรงตามความต้องการและการใช้งาน
• ออกแบบและทำ Art Work, สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อส่งเสริมการขาย, จัดนิทรรศการ event ภายในและนอกบริษัท
• ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


คุณสมบัติ
• จบปริญญาตรี สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบนิเทศศิลป์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีความคิดแปลกใหม่ สร้างสรรค์ รวมถึงมีความละเอียดรอบคอบในการออกแบบ
• สามารถใช้โปรแกรมในการออกแบบได้ดี เช่น Adobe Illustrator, Photoshop, SketchUp, AutoCad, Freeland etc.
• สามารถใช้งานได้ทั้งระบบ PC และ Macintosh