หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.ให้คำแนะนำลูกค้าในการซื้อสินค้าของบริษัทฯ

2.จัดเรียงสินค้า ดูแลรักษาความสะอาดความสวยงามของสินค้าและ Display ในพื้นที่ขาย ตลอดจนจัด Display ให้สวยงามอยู่ตลอดเวลา

3.ให้บริการซ่อมแซมและบริการแกะสลักปากกา

4.เผยแพร่ความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับสินค้าและบริการพร้อมข่าวสารต่างๆของบริษัทให้ลูกค้า

5.ตรวจเช็คความถูกต้องของ Stock สินค้าสม่ำเสมอ

6.ทำรายงานการขาย สต็อคสินค้า ความเคลื่อนไหวของคู่แข่งและข่าวสารอื่นๆในตลาด

7. เพิ่มยอดขายให้มากขึ้น

8.ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา