กิจกรรมวาดภาพสวยสมจริงตามธรรมชาติกับดินสอสีมาสเตอร์ซีรี่ย์
เรียนรู้ศิลปะพัฒนาครูส่งเสริมสร้างทักษะเพื่อเด็ก “Art Teacher Seminar”
 
โครงการศิลปะที่ไม่เพียงแค่เปิดให้คุณครูได้รับโอกาสในการเรียนรู้ แต่เป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะทำให้เราได้เห็นผลต่อเนื่องไปสู่นักเรียนที่จะได้เรียนรู้ทางศิลปะมากยิ่งขึ้น จึงเกิดเป็นโครงการนี้ขึ้นมา ในชื่อว่าโครงการ “Art Teacher Seminar” กิจกรรมวาดภาพสวยสมจริงตามธรรมชาติกับดินสอสีมาสเตอร์ซีรี่ย์
 
 
 
 
        การสอนศิลปะก็เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาที่จรรโลงจิตใจ ไม่เพียงแค่การสอนที่ถูกวิธีแต่ยังเข้าใจถึงตัวนักเรียนอีกด้วย ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ก็เป็นอีกส่วนที่จะช่วยให้นักเรียนนั้นได้โชว์ความสามารถมาได้อย่างเต็มที่ จึงเกิดเป็นโครงการนี้ขึ้นมา
 
 
       กิจกรรมที่ทาง บริษัท ดี. เอช. เอ. สยามวาลา จำกัด ได้จัดขึ้นรวมกับกลุ่มโรงเรียนและ สถานศึกษาทั้งในกรุงเทพและในต่างจังหวัดทั่วประเทศ โดยโครงการได้เริ่มต้นในทุกภาค ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน และ ภาคใต้
 
 
 
 
โดยเนื้อหาในกิจกรรมนี้จัดให้คุณครูในกลุ่มสาระการเรียนการสอนศิลปะ ได้เข้ามาอบรมแนวทางการสอนวิชาศิลปะ โดยนำวิทยกรมากความสามารถ ที่เข้ามาสอนในเรื่องเทคนิคและขั้นตอน Drawing โดยใช้ดินสอสีมาสเตอร์อาร์ตให้คุณครูไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
เสริมทักษะ การวาดภาพเหมือน และการระบายสี เพื่อให้คุณครูสามารถแนะนำวิธีการจูงใจ และให้คำปรึกษาในการสร้างผลงานของนักเรียน นำไปประยุกต์ใช้กับนักเรียนให้กับนักเรียน
 
 
 
 จึงทําให้คุณครูต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนใหม่ โดยการนําศิลปะมาเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนให้มากขึ้น
กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจคิดรวบยอดข้อมูล ทําความเข้าใจ วิเคราะห์ สร้างผลงานออกมาด้วยความมั่นใจ และมีความริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อสร้างให้นักเรียนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความคิดสร้างสรรค์
        โดยภายภาคหน้าก็หวังว่าโครงการอบรมนี้จะดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องและขยายไปในหลายจังหวัดและในแต่ภูมิภาคในอนาคต โดยที่ทางสยามวาลานั้นยังคงเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนโครงการอบรมให้ดำเนินต่อในปีถัดๆ ไป