DHAS MIT

DHAS MIT

บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด ตอกย้ำความพร้อมภาคธุรกิจ เพิ่มโอกาสสู่ช่องทางจัดซื้อกับภาครัฐ
การันตีด้วยหนังสือรับรองจาก MiT มากที่สุดในประเทศ!

บริษัท ดี.เอช.เอ.สยามวาลา จำกัด โชว์ศักยภาพความพร้อมในภาคธุรกิจอีกครั้ง สำหรับการเพิ่มโอกาสในการเข้าสู่ช่องทางการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ด้วยการคว้าหนังสือรับรองจาก MiT ( Made in Thailand สินค้าที่ผลิตในประเทศไทย ) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มากที่สุดในประเทศ ในกลุ่มสินค้าเครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงาน
ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่จะได้รับการรับรอง MiT จะต้องเป็นสินค้าที่ถูกผลิตขึ้นในประเทศไทย จากโรงงาน หรือธุรกิจที่มีการจดทะเบียนถูกต้อง และชัดเจนในประเทศไทย โดยผลิตภัณฑ์จาก บริษัท ดี.เอช.เอ.สยามวาลา จำกัด มีคุณสมบัติที่ถูกต้องตามเกณฑ์ที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้กำหนด โดยการใช้แนวทางการคำนวณมูลค่าตามหลักการ ASEAN Content ที่ปรับให้ตรงวัตถุประสงค์ของการสนับสนุนสินค้าผลิตในประเทศ ซึ่งต้องมีสัดส่วนมูลค่าวัตถุดิบที่ผลิตในประเทศอย่างน้อย 40% นำไปสู่การเพิ่มโอกาสเข้าสู่ช่องทางการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ ตามมติ ครม.การแก้ไขกฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (เพิ่มหมวด 7/1 ส่งเสิรมพัสดุที่ผลิตในประเทศ)
โดยการได้รับหนังสื่อรับรองจาก MiT ( Made in Thailand สินค้าที่ผลิตในประเทศไทย ) จาก ส.อ.ท. หรือ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จะถือเป็นแต้มต่อสำคัญในการนำไปใช้แสดงคุณสมบัติสินค้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นสิทธิประโยชน์ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ผลิตในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของพัสดุที่จะใช้
ทั้งยังได้รับความน่าเชื่อถือมากขึ้นจากคู่ค้า / ผู้บริโภค ตามจุดมุ่งหมายของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ต้องการสร้างความภาคภูมิใจ และความเชื่อมั่นในสินค้าไทย เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในประเทศ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภคนั้นหันมาให้การสนับสนุนสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อคู่ค้าในนานาประเทศอีกด้วย
ทั้งนี้ในปี 2022 บริษัท ดี.เอช.เอ.สยามวาลา จำกัด เป็นบริษัทที่ได้รับหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ MiT (Made in Thailand) มากที่สุดในประเทศ ในกลุ่มสินค้าเครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงาน จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ไดรับการรับรองผ่านทางเว๊บไซต์ : https://mit.fti.or.th/Product/Search

รายชื่อผลิตภัณฑ์จาก บริษัท ดี.เอช.เอ.สยามวาลา จำกัด
ที่ได้รับการรับรอง MiT (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

มาสเตอร์อาร์ต สีโปสเตอร์ #ชุดจิตรกรน้อย 15 มล. 6 สี
มาสเตอร์อาร์ต สมุดวาดเขียน 80 แกรม 10แผ่น #D-101
มาสเตอร์อาร์ต สมุดวาดเขียน 100 แกรม 10แผ่น #D-211
มาสเตอร์อาร์ต สมุดวาดเขียน 150 แกรม 10แผ่น #D-301
มาสเตอร์อาร์ต สมุดวาดเขียน 100 แกรม 10แผ่น #D-401
มาสเตอร์อาร์ต สมุดวาดเขียน 150 แกรม 14 แผ่น #J-101
มาสเตอร์อาร์ต สมุดวาดเขียน 150 แกรม 15 แผ่น #J-104
มาสเตอร์อาร์ต สมุดวาดเขียน 80 แกรม 10แผ่น #จูเนียร์ MJ-01
มาสเตอร์อาร์ต สมุดวาดเขียน 100 แกรม 10แผ่น #จูเนียร์ MJ-02
มาสเตอร์อาร์ต สมุดวาดเขียน 80 แกรม 10แผ่น #D-102
มาสเตอร์อาร์ต สมุดวาดเขียน 80 แกรม 10แผ่น #D-103
มาสเตอร์อาร์ต สมุดวาดเขียน 80 แกรม 10แผ่น #D-104
มาสเตอร์อาร์ต สมุดวาดเขียน 100 แกรม 10แผ่น #D-212
มาสเตอร์อาร์ต สมุดวาดเขียน 100 แกรม 10แผ่น #D-213
มาสเตอร์อาร์ต สมุดวาดเขียน 100 แกรม 10แผ่น #D-214
มาสเตอร์อาร์ต สมุดวาดเขียน 150 แกรม 10แผ่น #D-302
มาสเตอร์อาร์ต สมุดวาดเขียน 150 แกรม 10แผ่น #D-303
มาสเตอร์อาร์ต สมุดวาดเขียน 150 แกรม 10แผ่น #D-304
มาสเตอร์อาร์ต สมุดวาดเขียน 100 แกรม 10แผ่น #D-402
มาสเตอร์อาร์ต สมุดวาดเขียน 100 แกรม 10แผ่น #D-403
มาสเตอร์อาร์ต สมุดวาดเขียน 100 แกรม 10แผ่น #D-404
มาสเตอร์อาร์ต สีโปสเตอร์ #จิตรกรน้อย 20 มล.
มาสเตอร์อาร์ต สีโปสเตอร์ #จิตรกรน้อย 60 มล.
มาสเตอร์อาร์ต สีโปสเตอร์ #จิตรกรน้อย 120 มล.
มาสเตอร์อาร์ต สีโปสเตอร์ #จิตรกรน้อย 400 มล.
มาสเตอร์อาร์ต สีโปสเตอร์ #ชุดจิตรกรน้อย 15 มล. 12 สี
มาสเตอร์อาร์ต สีเทียน #Regular 8 สี
มาสเตอร์อาร์ต สีเทียน #Regular 12 สี
มาสเตอร์อาร์ต สีเทียน #Regular 16 สี
มาสเตอร์อาร์ต สีเทียน #Regular 24 สี
มาสเตอร์อาร์ต สีเทียน #Jumbo 8 สี
มาสเตอร์อาร์ต สีเทียน #Jumbo 12 สี
มาสเตอร์อาร์ต สีเทียน #Jumbo 16 สี
มาสเตอร์อาร์ต สีเทียน #Jumbo 24 สี
มาสเตอร์อาร์ต สมุดแพดวาดภาพระบายน้ำ 200 แกรม 15 แผ่น #Master Series A4
มาสเตอร์อาร์ต สมุดแพดวาดภาพระบายน้ำ 200 แกรม 15 แผ่น #Master Series A3
มาสเตอร์อาร์ต สีอะคริลิค #ชุดจิตรกรน้อย 15 มล. 6 สี
มาสเตอร์อาร์ต สีเทียน #Super Jumbo 12 สี
เรนาซองซ์ สีอะคริลิค #20 มล.
เรนาซองซ์ สีอะคริลิค #120 มล.
เรนาซองซ์ สีอะคริลิค #240 มล.
เรนาซองซ์ สีอะคริลิคสะท้อนแสง #20 มล.
เรนาซองซ์ สีอะคริลิคสะท้อนแสง #60 มล.
เรนาซองซ์ สีอะคริลิคสะท้อนแสง #120 มล.
เรนาซองซ์ สีอะคริลิคสะท้อนแสง #240 มล.
เรนาซองซ์ แพดวาดภาพระบายน้ำ กระดาษหยาบ 200Gsm 15แผ่น #R-101
เรนาซองซ์ แพดวาดภาพระบายน้ำ กระดาษหยาบ 200Gsm 15แผ่น #R-105
เรนาซองซ์ แพดวาดภาพระบายน้ำ กระดาษหยาบ 200Gsm 15แผ่น #R-102
เรนาซองซ์ แพดวาดภาพระบายน้ำ กระดาษหยาบ 200Gsm 15แผ่น #R-106
เรนาซองซ์ แพดวาดภาพ กระดาษเรียบ 200 แกรม 15แผ่น #R-205
เรนาซองซ์ แพดวาดภาพ กระดาษเรียบ 200 แกรม 15แผ่น #R-202
เรนาซองซ์ แพดวาดภาพ กระดาษเรียบ 200 แกรม 15แผ่น #R-201
เรนาซองซ์ แพดวาดภาพ กระดาษเรียบ 200 แกรม 15แผ่น #R-206
เรนาซองซ์ กระดาษวาดเขียน 200 แกรม #ชนิดเรียบ 50 แผ่น A4
เรนาซองซ์ กระดาษวาดเขียน 200 แกรม #ชนิดหยาบ 50 แผ่น A4
เรนาซองซ์ กระดาษ 190 แกรม #ARTE 50 แผ่น A4
กระดาษร้อยปอนด์อเนกประสงค์ 200 แกรม #R-N-S 50 แผ่น A4